top of page

Algemene Voorwaarden
Vaessen Psychology

Artikel 1: Definities en begrippen

 • Klant: de persoon of de personen die met wederzijds overeenstemming diensten ontvangen van Vaessen Psychology (hierna te noemen “Indira Vaessen”).

 • Opdrachtnemer: Indira Vaessen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 89995732. Indira Vaessen levert diensten op het gebied van coaching, positieve psychologie, workshops en trainingen.

 • Opdrachtgever: de persoon of instantie, dan wel eventuele officiële opvolger(s), die een opdracht hebben verstrekt bij Indira Vaessen voor het leveren van diensten op de bovengenoemde gebieden. De opdrachtgever in kwestie is heeft de betalingsverplichting van overeengekomen tarief, aan Indira Vaessen voor de geleverde/ te leveren diensten. Dit tenzij schriftelijk anders bepaald in overleg met Indira Vaessen. De opdrachtgever en de klant kunnen, maar hoeven niet een en dezelfde persoon te zijn.

 • Derden: Indira Vaessen kan de samenstelling van het team wijzigen, mits dit ten behoeve en ten gunste is van de (potentieel) geleverde diensten. Wijzigingen zullen schriftelijk vermeld en gecommuniceerd worden met de relevante personen (klanten en/of opdrachtgevers).

 • Opdrachtsom: het bedrag dat in overeenstemming bepaald en schriftelijk ondertekend is ter compensatie voor de geleverde/ te leveren diensten van Indira Vaessen.

 • Aan het stilzwijgend niet toepassen van de algemene voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend. Uitzonderingen van het toepassen van de algemene voorwaarden zijn alleen geldig wanneer deze vooraf schriftelijk zijn gecommuniceerd en overeengekomen.
   

Artikel 2: Toepassing Algemene Voorwaarden

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn toepasbaar op elke vorm van diensten of goederen die geleverd worden door Indira Vaessen op de gebieden genoemd in Artikel 1.

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn toepasbaar op opdrachten, inclusief de betrokkenen (klant/ opdrachtgever/ derden).

 • Indira Vaessen heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te passen op een redelijke wijze.
   

Artikel 3: Offertes en aanbiedingen

 • Alle offertes en aanbiedingen, zijn gebaseerd op de informatie die in vrijwilligheid is verstrekt aan Indira Vaessen door de klant of opdrachtgever.

 • Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend.

 • Alle offertes en aanbiedingen zijn, mits anders schriftelijk vermeld, geldig tot de vermelde datum. Hierna kunnen geen rechten ontleend worden aan de onderliggende offerte.

 • Indien redelijkerwijs bepaald is door de opdrachtnemer dat de onderliggende offerte een vergissing of fout bevat, kan de klant of de opdrachtgever niet aan de offerte worden gehouden.

 • Indien de opdracht doorgaans het uitvoeren ervan verandert wat resulteert in meerwerk dan overeengekomen in de oorspronkelijke opdrachtsom, kunnen er op basis van de extra inspanning aanvullende kosten in rekening gebracht worden. Dit wordt tijdig kenbaar gemaakt, alvorens de opdracht te wijzigen. Hiervoor moet schriftelijk akkoord gegeven worden door zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever/ klant.
   

Artikel 4: Inspanningsverplichting

 • Indira Vaessen dient de door haar aangeboden diensten naar beste kennis en kunde te leveren. Het gaat hier echter om een inspanningsverplichting, wat wil zeggen dat Indira Vaessen zich onttrekt van de verantwoordelijkheid om het doel van de klant en/of opdrachtgever te behalen noch dat de geleverde / te leveren diensten bijdragen aan het gestelde doel van de klant en/of opdrachtgever.

 • Wanneer door ziekte of overmacht van Indira Vaessen het contactmoment niet door kan gaan of de opdracht niet vervuld kan worden, zal er in overeenstemming een passende oplossing geboden worden. Indira Vaessen heeft het recht, in overeenstemming met de opdrachtgever en/of klant, een vervanger te zoeken die de opdracht naar beste inzicht vergelijkbaar zou kunnen vervullen. Indira Vaessen is hierbij niet verplicht voor het aanpassen van de opdrachtsom.
   

Artikel 5: Informatieverstrekking

 • Indira Vaessen zal alleen om gegevens van de opdrachtgever en/of klant vragen, wanneer die noodzakelijk is voor het vervullen van de overeengekomen opdracht.

 • Indira Vaessen is niet verantwoordelijk voor potentiële fouten die op kunnen treden bij het verkeerd verstrekken van (persoons)gegevens van de opdrachtgever en/of klant.
   

Artikel 6: Verplichtingen van de opdrachtgever en/of klant

 • In geval van absentie tijdens gesprekken of andere vormen van contact, dient de opdrachtgever en/of klant tijdig zijn afwezigheid kenbaar te maken. Dit kan tot 24 uur voor de afgesproken datum en tijd van het contact. Wanneer dit niet nagekomen is, dient de opdrachtsom voor de niet vervulde tijd alsnog te worden voldaan. Tenzij vooraf anders overeengekomen met Indira Vaessen.

 • In geval van overmacht, zal er samen met Indira Vaessen overeengekomen worden voor een passende oplossing.

 • Veranderingen in de contactvorm worden schriftelijk of telefonisch, vooraf, kenbaar gemaakt aan Indira Vaessen. Dit includeert het betrekken van derden door de opdrachtgever en/of de klant.
   

Artikel 7: Betalingen, tariefstelling en kosten

 • Betalingen van de overeengekomen opdrachtsom, dienen binnen de aangegeven tijd op de desbetreffende factuur te geschieden. Mits anders schriftelijk is overeengekomen. Indien er geen termijn is afgesproken, word er een termijn van 14 dagen gehanteerd.

 • De diensten worden inclusief BTW op de website aangegeven. Een gedetailleerd overzicht van de prijzen kan worden opgevraagd middels een offerte.

 • De diensten includeren het leveren van de desbetreffende diensten. Dit wil zeggen dat bijkomende kosten, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, reiskosten, leveringskosten of door de overheid opgelegde heffingen niet in de tariefstelling zijn inbegrepen en door de opdrachtgever en/of klant zelf dienen te worden betaald.

 • De kosten van de te leveren diensten kunnen, mits vooraf schriftelijk overeengekomen, op een door de opdrachtgever en/of klant gewenste manier worden betaald. Dit wil zeggen dat in overeenstemming met Indira Vaessen, een regeling kan worden gesteld ter betaling van de gehele opdrachtsom.

 • Na de vervaldatum van de factuur is de opdrachtgever per direct in verzuim en is de opdrachtgever en/of klant Indira Vaessen de wettelijke rente over het bedrag de factuur verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Tevens is Indira Vaessen gerechtigd om dan alle nog te leveren diensten volgens de overeenkomst op te schorten, zonder hier breuk te plegen van de overeenkomst. Daarnaast is Indira Vaessen gerechtigd om de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.

 • In geval van zijnde de opdrachtgever en/of klant in verzuim, zijn alle kosten in verband daarmee die Indira Vaessen dient te maken voor rekening van de opdrachtgever en/of klant.

 • In geval van een betalingsregeling, en verzuim van de opdrachtgever en/of klant van een deel-factuur binnen deze regeling, gelden dezelfde regels als in dit artikel hierboven omschreven. Tevens is Indira Vaessen dan gerechtigd om de gehele opdrachtsom te eisen.

 • Deelname aan de geboden diensten is geheel vrijwillig, indien de opdrachtgever en/of klant besluit zijn deelname te beëindigen, onttrekt die zich niet aan de betalingsverplichting van de opdrachtsom. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De opdrachtgever en/of klant heeft in dat geval ook geen recht op een vervangende activiteit of dienst.
   

Artikel 8: Aansprakelijkheid en risico

 • In geen geval is Indira Vaessen aansprakelijk voor enige schade (direct dan wel indirect) aan de opdrachtgever en/of klant die is ontstaan door/tijdens/na de door of namens Indira Vaessen geleverde diensten of producten.

 • Zoals beschreven in artikel 4, is Indira Vaessen enkel gecommitteerd aan een inspanningsverplichting. Dat wil zeggen dat Indira Vaessen niet aansprakelijk is voor het niet behalen van de door de opdrachtgever en/of klant gemaakte doelen van het aangaan van desbetreffende diensten.

 • Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend bij Indira Vaessen waarna binnen passende tijd reactie zal volgen. Het indienen van een klacht onttrekt de opdrachtgever en/of klant zich niet aan zijn betalingsverplichting van de opdrachtsom.
   

Artikel 9: Auteursrecht en intellectueel eigendom

 • Alle producten, documenten of andere vormen van relevante stukken die worden verstrekt aan de opdrachtgever en/of klant door of namens Indira Vaessen zijn auteursrechtelijk beschermd. Deze, maar niet uitsluitend, stukken zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door de opdrachtgever en/of klant en mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Indira Vaessen worden verspreid met derden of openbaar gemaakt.
   

Artikel 10: Integriteit en geheimhouding

 • Alles wat ter informatie of ter ore is gekomen aan Indira Vaessen tijdens contact met een opdrachtgever en/of klant zal met integriteit behandeld worden. Daarnaast dient Indira Vaessen zich aan geheimhoudingsplicht te voldoen. Tenzij schriftelijk toestemming is verleend door de opdrachtgever en/of klant of wanneer er een levensbedreigende situatie ontstaat voor wie dan ook gerelateerd aan het contact / de opdracht.
   

Artikel 11: Overige bepalingen

 • Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, blijven alle andere bepalingen rechtsgeldig en volledig van toepassing.

 • Op de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever en/of klant is het Nederlands recht van toepassing.

 • In geen geval dient de geleverde diensten van Indira Vaessen gezien te kunnen worden als vervanging van therapie, medische of alternatieve geneeswijzen of behandeling wanneer deze behandel-/begeleidingsvormen noodzakelijk worden geacht.

 • Het maken van opnames (zowel video als audio) is niet toegestaan mits schriftelijk overeengekomen voorafgaand aan het contact.

 • Indien de opdrachtnemer van naam, rechtsvorm of bedrijfsnaam verandert blijven deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

 

Tilburg, 24 april 2023

bottom of page